Serdecznie zapraszamy nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów oraz studentów studiów pedagogicznych – specj. edukacja przedszkolna – do szkolenia z zakresu wykorzystania technik muzykoterapeutycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 Szkolenie jest IV-stopniowe i uwzględnia realizację następujących zagadnień:

    

 1. MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU. I stopień.

Podstawy teoretyczne i metodyczne zajęć muzykoterapeutycznych w przedszkolu – 30 godzin

 

 • Podstawy teoretyczne muzykoterapii – 2 godz.
 • Praca w kręgu – 2 godz
 • Kontrakt terapeutyczny – 2 godz.
 • Podstawy metodyczne zajęć muzykoterapeutycznych. Struktura sesji- 6 godz.
 • Elementarne narzędzia w diagnozie muzykoterapeutycznej. Konwencjonalne i niekonwencjonalne instrumenty muzyczne  – 2 godz.
 • Wybrane ćwiczenia muzykoterapeutyczne dla poszczególnych części/faz sesji terapeutycznych – 16 godz.

 

 1. MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU. II stopień

Praca z nową grupą przedszkolną/terapeutyczną. Integracja i budowanie relacji  w społeczności terapeutycznej – 60 godzin

 

 • Fazy rozwoju grupy. Relacja oraz integracja grupy, jako istotne zmienne warunkujące skuteczność procesu terapeutycznego – 4 godz
 • Prezentacja wybranych technik muzykoterapeutycznych dla poszczególnych faz rozwoju grupy (ćwiczenia orientacyjno-poznawcze, ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb zależnościowych dziecka, techniki otwierające na emocje i potrzeby podopiecznego, techniki klaryfikacji emocji negatywnych, muzyczne techniki socjometryczne, techniki z zakresu komunikacji interpersonalnej) – 56 godz.

 

 1. MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU. III stopień

Wykorzystanie technik muzykoterapii w stymulacji sfery psychomotorycznej dziecka  – 40 godz.

 

 • Rola muzykoterapii w kształtowaniu procesów integracji sensomotorycznej, świadomości ciała oraz orientacji przestrzennej dziecka – 4 godz.
 • Zastosowanie ćwiczeń muzyczno – ruchowych w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu – 4 godz.
 • Muzykoterapia aktywna w kształtowaniu funkcji lokomocyjnych –4 godz
 • Wybrane zadania muzyczno – ruchowe w usprawnianiu koordynacji ruchowej (wzrokowo – ruchowej, słuchowo – ruchowej oraz wzrokowo – słuchowo – ruchowej) dzieci o prawidłowym i nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym – 4 godz.
 • Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w kształtowaniu funkcji manualnych – 6 godz.
 • Rola muzykoterapii aktywnej w usprawnianiu funkcji grafomotorycznych oraz procesów analizy i syntezy wzrokowej – 6 godz.
 • Muzykoterapia jako forma wspomagająca terapię logopedyczną (śpiew i ćwiczenia mowy w zaburzeniach i wadach wymowy, percepcja utworów muzycznych oraz różnych zjawisk akustycznych w doskonaleniu procesów analizy i syntezy słuchowej) – 6 godz.
 • Zastosowanie muzykoterapii w stymulacji wybranych funkcji poznawczych –  6 godz.
 1. MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU. IV stopień.

Indywidualna i grupowa muzykoterapia aktywna. Wybrane techniki muzykoterapeutyczne w kształtowaniu sfery emocjonalno-społecznej dziecka – 60 godz.

 

 • Kiedy muzykoterapia indywidualna, kiedy grupowa? Zasady doboru członków grupy  – 2 godz.
 • Elementy psychoterapii wglądowej w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – 13 godz.
 • Muzyczne techniki odreagowujące i relaksacyjne – 15 godz.
 •  Konstruowanie scenariuszy indywidualnych i grupowych sesji muzykoterapeutycznych oraz samodzielne prowadzenie settingów terapeutycznych (muzykoterapia indywidualna – 30 minut; muzykoterapia grupowa – 45 minut; ponadto każdemu uczestnikowi przysługiwać będzie godzina zegarowa na omówienie przeprowadzonej sesji indywidualnej oraz 45 minut na omówienie sesji grupowej) – 32 godz.
 • PODSUMOWANIE SZKOLENIA, wręczenia dyplomów i zaświadczeń o ukończeniu IV stopniowego kursu z zakresu z „Muzykoterapii w przedszkolu”

RAZEM 192 godz.

***

Warunki ukończenia:

 • obecność na zajęciach
 • samodzielne opracowanie scenariuszy indywidualnej i grupowej muzykoterapii oraz przeprowadzenie zajęć przed grupą kursantów 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu każdego z oddzielnych stopni kursu po zaliczeniu całego cyklu szkoleniowego.

Do dyspozycji materiały dydaktyczne: publikacje naukowe i metodyczne autorstwa dr Izabeli Dębickiej; artykuły dotyczące wykorzystania technik muzykoterapeutycznych w treningach komunikacji interpersonalnej oraz w pracy z grupami terapeutycznymi/szkolnymi/przedszkolnymi

***

Osoba prowadząca:
dr Izabela Dębicka – psychoterapeuta, muzykoterapeuta, pedagog specjalny, muzyk

tel. 600 817 525
mail: scpitps@o2.pl

CENNIK
270,00 zł za I zjazd 
2 – dniowy /od osoby/

MIEJSCE

Pracownia Psychologiczna
DOBRE NASTROJE

ul. Śniadeckich 18/34
00-656 WARSZAWA

ILOŚĆ SPOTKAŃ:

XII ZJAZDÓW w soboty i niedziele

CZAS ROZPOCZĘCIA

Kwiecień 2019