INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”, zwane dalej Rozporządzeniem).

Jako Pracownia Psychologiczna Dobre Nastroje dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysokie standardy ochrony danych osobowych zgodnie z regulacjami powyższego aktu oraz innych obowiązujących w przedmiotowym zakresie aktów prawnych.

Realizując dyspozycję zawartą w art. 13 Rozporządzenia pragniemy przekazać Państwu następujące informacje.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych są Monika Lipiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Psychologiczna Dobre Nastroje – Monika Lipiec
NIP 6472369543, REGON: 142529704 oraz Sylwia Świerczek-Gubała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Pracownia Dobre Nastroje Sylwia Świerczek-Gubała NIP 7382024597, REGON: 121187737, prowadzące wspólną praktykę w ramach Pracowni Psychologicznej Dobre Nastroje z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 18/34.

Oba te podmioty w równym stopniu decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych gromadzonych w Pracowni Psychologicznej Dobre Nastroje oraz wspólnie tworzą strategię ich ochrony.

Przetwarzanie danych

Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane podczas zapisywania się klientów na wizyty w Pracowni Psychologicznej Dobre Nastroje drogą mailową lub telefonicznie oraz w wyniku wypełniania przy pierwszej wizycie w Pracowni Karty Rejestracyjnej, przy czym wspomniany dokument jest przechowywany tylko i wyłącznie w siedzibie Pracowni w miejscu do tego przeznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym. Standardowo gromadzone dane obejmują: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, opcjonalnie PESEL/NIP (w celu wystawiania faktury).

Państwa dane są przetwarzane w celu:

 • kontaktu dotyczącego ustalania/zmiany/odwoływania terminów spotkań w związku z odbywaniem psychoterapii;
 • wystawiania faktur na życzenie pacjenta.

Podanie przez Państwa wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne celem umożliwienia nawiązania kontaktu, rozpoczęcia świadczenia usług oraz prawidłowego wykonania umowy.

Uwaga! Pracownia Psychologiczna Dobre Nastroje nie gromadzi i nie przechowuje „danych osobowych szczególnych kategorii”, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia, dotyczących pacjentów, takich jak: stan zdrowia, dane genetyczne, dane biometryczne, pochodzenie etniczne, rasowe, orientacja seksualna itp.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia (w niektórych przypadkach może się to jednak wiązać z brakiem możliwości realizacji trwającej usługi). W wypadku Państwa rezygnacji z usług Pracowni Psychologicznej Dobre Nastroje lub po wygaśnięciu umowy na świadczenie usług, Państwa dane zostają usunięte po upływie maksymalnie 6 miesięcy od daty świadczenia ostatniej usługi, o ile nie złożą Państwo żądania wcześniejszego ich usunięcia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. obowiązki wobec Urzędu Skarbowego), czas przetwarzania danych osobowych reguluje obowiązujące prawo.

Przekazywanie danych

Część danych osobowych jest przekazywana psychoterapeutom, którzy w ramach współpracy z Pracownią prowadzą terapie w jej siedzibie, firmom księgowo-rachunkowym z którymi współpracuje Pracownia Psychologiczna Dobre Nastroje (w zakresie niezbędnym celem wystawienia faktury) oraz ewentualnie innym uprawnionym podmiotom w oparciu o stosowną podstawę prawną, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Prawa właściciela danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia ich z bazy,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z naszej bazy, sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, bądź pragną Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych lub wycofać w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych – prosimy o kontakt z Pracownią Psychologiczną Dobre Nastroje, telefoniczny: 5018077899 lub mailowy: pracownia@dobrenastroje.com.pl.

Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), a konkretnie:

 • artykuł 6 ust. 1 lit. a) – jeżeli wyrazili Państwo odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych – dane są przetwarzane w zakresie wyrażonej zgody; 
 • artykuł 6 ust. 1 lit. b) – dla danych gromadzonych w celu poprawnego wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przedstawienia oferty).