MuzykorelaksacjaZapraszamy na I EDYCJĘ szkolenia

 1. Elementy muzykoterapii w leczeniu nerwic i depresji wśród dzieci i młodzieży

Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów różnych specjalności, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy na temat problematyki i form pomocy dzieciom i młodzieży, cierpiącym na zaburzenia nerwicowe i depresyjne.

 

W RAMACH SZKOLENIA PRZEWIDZIANO REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ:

I.PODSTAWY TEORETYCZNO – KLINICZNE PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z ZABURZENIAMI NERWICOWYMI I DEPRESYJNYMI – 16 godzin

 1. Zaburzenia lękowe (nerwicowe) i depresyjne wśród dzieci i młodzieży. Charakterystyka zaburzeń.
 2. Metody diagnozy i leczenia.

 

 1. WYBRANE TECHNIKI MUZYKOTERAPEUTYCZNE W PROFILAKTYCE I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI – 104 godziny
 2. Techniki projekcyjne jako jedne z głównych narzędzi diagnostycznych i „leczniczych” w pracy z dziećmi i młodzieżą. Rodzaje testów projekcyjnych.
 3. Zjawisko projekcji i identyfikacji projekcyjnej, przeniesienie i przeciwprzeniesienie, definicja pomieszczania.
 4. Wpływ muzyki na organizm człowieka i jej rola w generowaniu zjawiska projekcji.
 5. Psychoanalityczne rozumienie dzieła muzycznego; muzyka jako obiekt przejściowy.
 6. Pojęcie acting outu. Ekspresja muzyczna jako twórcza forma rozładowywania emocji.
 7. Kontrakt terapeutyczny, relacja terapeuta – pacjent/nauczyciel-uczeń, jako istotne zmienne, warunkujące skuteczne wsparcie młodego człowieka.
 8. Wykorzystanie wybranych technik muzykoterapeutycznych  w diagnozie i terapii zaburzeń depresyjno-lękowych dzieci i młodzieży.

W ramach ostatniej grupy zagadnień, przewiduje się zapoznanie uczestników z następującą problematyką: techniki muzykoterapeutyczne w diagnozie trudności rozwojowych młodych podopiecznych (konflikt zależność-niezależność, separacja indywiduacja, samoocena, poczucie własnej wartości, relacja z rodzicami, rodzeństwem i rówieśnikami, problematyka tożsamości, obraz własnego ja i ciała, otwarcie – zamknięcie na kontakt i pomoc z dorosłymi), muzykoterapia w pracy z objawem neurotycznym, muzykoterapia jako forma wspomagająca proces krystalizacji i realizacji celów życiowych adolescenta.

           RAZEM: 120 godzin

***
Szkolenia odbędą się w formie kursu doskonalącego i zakończą wydaniem zaświadczenia, dokumentującego przygotowanie kursanta do stosowania technik muzykoterapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, cierpiącymi na nerwice i depresje.

Łączny czas szkolenia: 120 godzin.

Osoba prowadząca:
dr Izabela Dębicka – psychoterapeuta, muzykoterapeuta

CENNIK
250,00 zł za I zjazd 
2 – dniowy /od osoby/

 

MIEJSCE

Pracownia Psychologiczna
DOBRE NASTROJE

ul. Śniadeckich 18/34
00-656 WARSZAWA
ILOŚĆ SPOTKAŃ:

VIII ZJAZDÓW w soboty i niedziele

 

CZAS ROZPOCZĘCIA

KWIECIEŃ 2018